11/15/2006
امان ازملت درصحنه

اين تلفن همراه ديگرشده است بلاي جان ما.هميشه كه دردسترس همگان هستي يك طرف ،مزاحمت ها هم ازطرف ديگر.بدترين نوع مزاحمت هم درچندروزگذشته نصيب مان شد.چندشبيه بيش آقايي زنگ زد وبي هيچ مقدمه وسلام عليكي گفت كه براي همسرش پيامك فرستاده ام وباهمسرش تماس هم گرفته ام.هرچه هم گفتم امكان نداردلابدشبكه دچارايرادشده است به خرجش نرفت.مي گفت ايرادشبكه براي يك يا دو پيامك قابل قبول است درحالي كه من براي همسرش ده تا پيامك فرستاده ام.سرآخرهم گفت زيرسنگ هم باشم گيرم مي آورد ومن هم گفتم هركاري ازدستت برمي آيدكوتاهي نكن.طرف ساعت 11 شب زنگ زده بود.عيال حسابي ترسيده بود وابوي هم با زبان بي زباني مي پرسيد چه شده است.طرف شب بعد هم زنگ زدتازه مي خواستم برايش استدلال كنم كه عيال گوشي را ازدستم قاپيد طرف را گرفت زيررگباربدوبيراه.بعدهم قطع كرد.اما يارو دست بردارنبود.دوباره زنگ زد.گفتم ازاين پيامك هايي كه مي گويي براي همسرت مي فرستم يكي را براي خودم بفرست.قطع كرد وپيامك زير را فرستاد:
"باسلام من با آن كه آدم كم رويي نيستم اما براي صحبت كردن با شماباوركنيددلم مي لرزد.مي خواستم زنگ بزنم اما همش مي ترسم جوابت منفي باشه اگرواقعا جوابت منفي است يه اس ام اس بفرست تا من براي هميشه مزاحمت نمي شم وواقعابگذاريدمن با اين عشق بسوزم.درضمن من آدم هرزه اي نيستم كه ضايه شدن برام مهم نباشه.لطف كنيد بهم بگيد چون واقعاشما را دوست دارم وعشق من عشقي بي اساس نيست
"
اول يك شكم درست وحسابي خنديدم بعد زنگ زدم به طرف وگفتم مرد حسابي من دوم راهنمايي هم كه بودم نامه هاي عاشقانه ام پخته تر ومحكم ترازاين پيامك عاشقانه بودوضايع را ضايه نمي نوشتم.بعد هم گفتم اين پيامك نه جزو دريافت هاي من است نه جزو ارسال ها.طرف به قدري پرروبود كه مي گفت باورنمي كندمگرآن كه يك روز تلفن همراهم را پيش خودش نگه دارد.گفتم خيلي پرروتشريف دارد.بعد هم گفتم خودم پي گيري مي كنم.فرداي آن روزبه يكي ازدوستانم درشركت تلفن همراه زنگ زدم وشماره ي خودم وعيال طرف را دادم.بررسي كرد وگفت هيچ تماسي با آن شماره نگرفته ام وپيامكي هم برايش ارسال نكرده ام.مي گفت طرف به احتمال زياد مي خواهدحق حساب بگيرد از تو.بگو كه بيايد با هم برويد به حراست شركت ارتباطات سيار.زنگ زدم به طرف وهمين را گفتم .فوري جا زد وگفت نمي خواهد وخودش پيگيري مي كند.چندروزازآخرين تماس مان گذشته است وديگرزنگ نزده است.دوستان وهمكاران هم هركدام تفسيري از اين ماجرا كرده اند كه بدنيست شما هم بدانيد:
1- شبكه ي تلفن همراه ميهن آريايي اسلامي تخماتيك است ومي شود ازاين كارها كرد.
2-طرف باج بگيربوده است ومي خواسته است كسي را كه دوست ندارد درباره ي پيامك هايش تحقيق بشود پيدا كند وبچاپد
3- زن طرف ريگي به كفش داشته است مي خواسته است شوهرش را دنبال نخود سياه بفرستد
4- چون پاي ناموس درميان بوده است طرف خجالت مي كشدرخت مسائل ناموسي رادرآفتاب پهن كند
تفسيرها همچنان ادامه داردنظرمرابخواهيد مي گويم الله اعلم .لابد اوسا كريم حكمتي داشته است.

پيامك روز:درراستاي فرمايشات رياست محترم جمهوري درموردافزايش جمعيت شب جمعه به مدت 3 شب تمديد شدوبه "ليالي احمديه" تغييرنام يافت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا