11/21/2006
جاي ماركس وانگلس خالي

به گمانم راستي راستي ديگرداريم به آخرزمان نزديك مي شويم خداخودش رحم كناد. نشانه ها ازدروديوار مي باردتنهاچشم عبرت بين مي خواهد كه الحمدالله صدهزارمرتبه شكرهمه دارند وازجمله اين حقير يك لا قبا. پيش پريروزها گروه هاي چپ گرا وكمونيست ازسراسرجهان جمع شده بودندتوي بيروت به نشانه ي پشتيباني از مقاومت دربرابراشغال گري اسراييل. خداخيرشان بدهد. جاي من وشما خالي بود امابرادر شيخ نعيم قاسم، معاون دبيركل حزب الله لبنان ،ازاين آخوندهاي خوش تيپ ، عين سيدخندان خودمان،خودش را رسانده بودويكي ازسخن رانان اين جماعت كفاربود. لابدگمان مي كنيدجماعت كمونيست را نهي ازمنكروامربه معروف كردنه خيرايشان نه تنها به وظيفه شرعي خودش عمل نكردبلكه براي جماعت ناشسته پاك از مانيفست كمونيست هم سخن گفت. راستي راستي جل الخالق.جناب ايشان با همان شوروشوق كه نداي الله اكبرسرمي دهدبانگ برداشت كه"تهيدستان جهان، رنجبران جهان متحدشويد".رهبرحزب كمونيست هندهم يكي ديگرازسخن رانان بود.تجربه ي ميهن آريايي اسلامي نشان مي دهد كه اين جوروحدت كلمه ختم به خيرنمي شود.البته بايد توكل كرد به يزدان پاك.هرچه او بخواهد همان مي شود.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا