11/25/2006
رفع تبعيض اززنان(مردان)

شمارابه سرجدتان قسم يك تك پا برويد اين بيانيه يك ميليون امضاء براي رفع تبعيض اززنان را بخوانيداگربازهم امضاء نكرديداشكالي نداردامضاء نكنيد.خودم به تمامي خانم هاي همكاروهمچنين آقايان همكارنشاني را داده ام بلكه امضاء كنند اما شمارامضاء ها تازه به 2005 رسيده است كه هنوزبسياركم است.
ازهرطرف كه بنگري اين زن ستيزي اسلام عزيزدرميهن آريايي اسلامي يقه گيرملت درصحنه است.چندروزپيش ها درروزنامه خواندم كه خانم پري زنگنه براي بانوان كنسرت مي دهد.ملاحظه مي كنيد براي بانوان.خيلي لجم گرفت.خيلي دوست داشتم كه بروم آواززنگنه را ازنزديك بشنوم.به عيال گفتم خوش به حال تان .اماعيال هم دوست نداشت تنهايي برودبه كنسرت.اين ماجرامرايادروزگارخيلي بچگي انداخت.دبستان كه مي رفتيم مديرمدرسه غدغن كرده بود كه بچه ها بعدازمدرسه بروندتماشاي مراسم تعزيه.حتي ناظم مدرسه هم كه يادم مي آيد فحش دلخواه اش "عمله" بودسرزده مي آمد به تعزيه وبچه هاي قانون شكن را شناسايي مي كرد.عده اي جاسوس را براي شناسايي "تعزيه برو" هااجيركرده بودند.خلاصه داستاني بود.هرروزصبح درمراسم صبحگاهي شناسايي شدگان ديروزرا مي آوردندوباتركه ي چوب انارمي زدند كف دست شان.يادم مي آيد بعضي از بچه هاي شيفته ي تعذيه براي آن كه شناسايي نشوندچادرسرشان مي كردندومي رفتند مي نشستند بين زن ها وتعذيه تماشا مي كردند.
مي ترسم سرآخرهم مردان ميهن آريايي اسلامي دست به همان كاربزنند.بازهم يادم مي آيد يك باردخترخاله هايم گفتند بيا صورت ات را بزك كنيم ببينيم چه جوري مي شود.دردسرتان ندهم باماتيك وكرم وپودرومداد آرايش افتادندبه جان صورتم.كارشان كه به پايان رسيد شده بودم عين جواني هاي مادرم.همان ابروان پيوسته وهمان لبان باريك ماتيك خورده.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا