12/03/2006
راه بندان

راه تازه اي يافته ام براي سرنرفتن حوصله درراه بندان سرسام آور غروب ها .گوش دادن موسيقي؟نصف پاسخ همين است.فرستنده ي "اف ام" معجزه مي كند.اندازه ي تلفن همراه است ووصل مي شود به جاي فندك ماشين.بعد هم هرچه موسيقي با قالب "ام پي تري"دلت خواست مي ريزي روي فلش و وصل مي كني به اين فرستنده.راديو را روي موج "اف ام" تنظيم مي كني والهي به اميد تو.پيش پريروزها خوندم كه سازمان تنظيم مقررات انگلستان تازه استفاده از فرستنده "اف ام" را تصويب كرده است.چقدربيچاره اند اين خارجي ها.راستي راستي كه دل آدم كباب مي شود.درميهن آريايي اسلامي نه تصويبي مي خواهد نه مجوزي.خودم كه يك سالي مي شود ازپاساژعلاء الدين توي خيابان جمهوري خريده ام(ملت اگرفايل هاي "ام پي تري" باحال داريد بدهيد درراه خدا).بگذريم.اين كه نصف پاسخ بود.نصف ديگربه عقل جن هم نمي رسد.باورتان نمي شود.تخمه آفتاب گردان.به قول خودمان سيميچكا.توي راه بندان فرمان را ول مي كني وخوش خوشك تخمه مي شكني وموسيقي گوش مي دهي.بگذارملت درصحنه هم هي بوق بزنند.گاهي كه گشنه ام باشد پسته هم مي خرم وبا سيميچكا قاطي مي كنم.پيش پريروزها هم نرسيده به چهارراه نظام آباد توي سبلان داشتم تخمه مي شكستم وعمادرام گوش مي دادم كه ديدم ماشين سمت راستي ام بوق مي زند.پرايد بي صندوق سفيدي بودوخانمي با موهاي بورراننده اش .كف دستش را بالا آورده بود كه يعني يك خورده هم بده ما بخوريم.به گمانم سي وپنج سي وشش سالي بود.موهاي شان را كه اين جوري رنگ مي كنندنمي شود سن وسال شان را برآورد كرد.مثل ما نيستندكه گل گيرسفيد همه چيزرا لوبدهد.شيشه رازدم پايين واندكي ماشين را بردم كنارماشين اش.آينه بغل ها ديگرمماس مماس شده بود.به هرزحمتي بوديك مشت پسته وسيميچكا ريختم توي مشتش.گل ازگلش واشد.خودش هم يك بسته بيسكويت نيمه خورده داددستم.بيسكويت آناتا.هرچه گفتم بيسكويت خورنيستم به خرجش نرفت.مي گفت بگيرتاپسته تخمه ازگلويم پايين برود.ناچارگرفتم.تاراه بندان بازبشودچنددقيقه اي به موازات هم رفتيم جلو.قيافه ي خسته اي داشت.گفت بيمارستان امام حسين كجاست؟گفتم سرچهارراه بپيج سمت راست.بعدازپمپ بنزين. سمت چپ.
شب كه رفتم خانه بيسكويت نيمه كاره را دادم به بامدادك وبارانك.بامدادك گفت چرا نصفه است؟گفتم آشو بخورهيچي نپرس.بارانك چيزي نگفت.

پيامك هفته:لقمان را گفتندادب ازكه آموختي؟گفت به تو چه كثافت آشغال.مگه فضولي عوضي بي شعور،اين گه خوري ها به تونيامده بي پدر.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا