12/17/2006
ملت لج بازدرصحنه

پس از آن که آقا سرقضیه ی رضازاده واژه مقدس درصحنه بودن را به باددادمانده بودم که این ملت درصحنه را چه نام بگذارم.قبول کنید که ملت بدون صفت عین چای بدون قنداست.خوش بختانه حماسه ی 24 آذرازراه رسید(این مملکت مادرمرده ازوفورحماسه شده است حماسه زار)وازسردرگمی نجات مان داد.ملت لج باز.آدم باورش نمی شودهمین یک سال پیش بودکه ازلج عالی جناب سرخ پوش رای دادند به رییس جمهوررجایی مندوارناک وحالا ازلج رییس جمهوررجایی وارمندناک رای داده اند به عالی جناب سرخ پوش.آن موقع هم توی کون شان عروسی بود الان هم توی کون شان عروسی است.صبح که رفتم آبدارخانه به آبدارچی مان تبریک گفتم بابت پیروزی عالی جناب سرخ پوش.می دانستم که به رییس جمهوررجایی وارمندناک رای داده بودمی خواستم ببینم این بارچه کرده است.سرخوشانه گفت که به عالی جناب سرخ پوش رای داده است.گفتم تو که زیرعلم رییس جمهوررجایی وارمندناک سینه می زدی .گفت "مرتیکه ناامیدمان کرد".پرسیدم " گمان می کنی عالی جناب سرخ پوش دستی به سروروی امیدتان بکشد؟"داشت ازقوری برایم چای می ریخت تمام که شدخاموش نگاهم کرد.دلم برای نگاه سرگشته اش سوخت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا