12/23/2006
ازهردری

* هم اداره ی فکسنی ما تیشه زده است به ریشه ی علم آمارهم دوستان وقوم وخویشان.مگرآن که زبانم لال مقامات میهن آریایی اسلامی به آمارشرکت ملت درصحنه آب بسته باشندکه بعید است.بعید نیست؟به هرحال دراداره ی بیست وپنج نفری ما یک نفررای داده است که می کند به عبارت 4 درصد ناقابل که با مشارکت بالای 60 درصدی ادعایی مقامات میهن آریایی اسلامی بسی فاصله دارد.درمیان فک وفامیل اوضاع ازاین هم خراب تر است وکار به نیم درصد واین حرف ها می کشد.این جا است که به یاد امام ره باید گفت ای علمای اسلام ای نجف ای فیضیه ای دارقوزآباد به داد علم آمار برسید.

*انگارامسال به هیچ وجه سال پرخیروبرکتی برای کله گنده ها نیست.هفته ی پیش جناب پینوشه علی الرحمه به لقاالله پیوست وپیش پریروزها هم جناب ترکمن باشی ترکمنستان.تاباشدازاین مردن ها.اگراوساکریم درست قلق گیری کند پربعید نیست دل ملت درصحنه هم دراین سال خودکامه کش کمی تاقسمتی شادشود.هرکسی ازاین حرف برداشت بدبکندبه گردن خودش.
* شنیدن واژه های بیگانه از زبان ریش سبیل دارهای میهن آریایی اسلامی هم صفایی دارد گیرم که واژه ی ناخوشایند هولوکاست باشد.لب های هلوشده ی رییس جمهوررجایی وارمندانگیزناک دیدنی است وقتی که ازژرفای غیرت اسلامی ملی مذهبی شرعی این واژه را به زبان وپته استکبارراروی آب می آورد.خداپدرکسانی را بیامرزد که قانون گذاشته اند برای زندانی کردن کسانی که بگویندبالای چشم هولوکاست ابرواست یا قانون گذاشته اند برای ممنوعیت حجاب.وگرنه رییس جمهوررجایی وارمندناک واعوان وانصاربه چه دستاویزی می توانستند برای آزادی بیان سینه چاک کنندوهفت قلم بزک دمکراسی کنند.آن هم چه بزکی غلیظ وروسپی وار.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا