1/01/2007
الله اکبر ازاین مردم

عجب سال ناجوری بودبرای خودکامگان جهان.صدام هم به پینوشه و ترکمن باشی پیوست.واکنش ها درباره ی اعدام صدام رنگارنگ است ازمخالفان صددرصدی اعدام بگیرتاهوادارن صددرصدی اعدام.ولی جالب ترین نظری که درباره ی اعدام صدام شنیدم نظرآبدارچی اداره امان بود.صبح که برایمان چای آورد.به شوخی گفتم "صدام هم که الله اکبرگویان به لقاالله رفت خدا به مومنان صبربدهد."گفت"من که خیلی دلم سوخت"پرسیدم" برای چی؟" گفت "حیف شدخیلی مرد بود".این را که گفت یاد حلبچه افتادم.دلم گرفت.گفتم"تو مگرکردنیستی؟"گفت"چه ربطی دارد؟"گفتم"ازمردانگی صدام که گفتی یاد حلبچه افتادم".گفت"شاید به خاطرآن ریش وقیافه ی پیرمردی دلم سوخت.اگرباصورت شش تیغه ولباس تکاوری وآن کلاه کج اعدامش می کردندشایددلم نمی سوخت"گفتم "آن جوری که قیافه اش مردانه ترمی شد"چیزی نگفت.وقتی که کردایرانی این جوری برای مردانگی صدام دل می سوزاندکسی که خودش از حمله ی شیمیایی صدام به روستای شان برایم تعریف کرده است می شودحدس زدکه مردان خوش غیرت جهان عرب درباره ی آن سرداربالای دارچه نظری دارندوچه افسانه سرایی ها خواهند کرد.به قول خودم صدام الله اکبر.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا