1/09/2007
هوارهواربردند

یکی از ویژگی های عیال این است که خبرهیچ رویدادی را خواه بد خواه خوب بیش ازچنددقیقه نمی تواند پیش خودش نگه دارد.بی بی سی هم باید جلوی اش لنگ بیاندازدخبرگزاری های حلزون منش میهن آریایی اسلامی مانند ایسنا پیسنا که جای خود دارد.اگرخبربدباشدکه من نخستین آماج خبررسانی اش هستم وراه دررو هم ندارم به ویژه اکنون که به لطف تلفن همراه درمستراح هم نمی توانی استراحت کنی.درجلسه ای نشسته بودیم به تعریف نگاری چندواژه که تلفن همراه شروع کردبه زنگ زدن .راستش را بخواهید داشتیم از کتاب تازه ی آقای علی اشرف صادقی به نام فرهنگ املایی زبان فارسی یا نامی درهمین مایه ها که فرهنگستان به زیورچاپ آراسته است بدگویی می کردیم.خداوکیلی این کتاب نمونه ای بی چون چرا از کتاب سازی است.هم به خاطر شکل وآن چاپ گشادگشاد سه ستونی واژ ه ها هم به خاطر محتوا که نقض غرضی است اساسی.حضرات فرهنگستان آمده اند برای خط فارسی شیوه نامه نوشته اندولی شیوه نامه اشان از بس آکنده از استثناء است که دیگرنمی توان آن را شیوه نامه خواند.به ناچارفرهنگی درآورده اند که وقتی کسی می خواهد سرقلم برود برای آن که بداند "بی جا" باید بنویسد یا"بیجا" سرکتاب کشکول وارشان را بگشایدکه مبادادرهزارتوی نگارش سردرگم شود.خلاصه درکشاکش این بدگویی ها بودیم که عیال زنگ زد وخبردادکه برادران نیروی انتظامی(خواهرتوی شان نبود) ریخته اند درساختمان ما وتمام آنتن های ماهواره و "ال ان بی" ها را به تاراج برده اند.یعنی ازسرخیابان ما شروع کردند وبه یکایک کوچه سرزدندوکامیونی را پرازغنیمت های خود کردند.چون حکم نداشتند دیگربه سراغ گیرنده های درون خانه نیامدند.همه ی اهالی ساختمان وازجمله عیال که چادربه سرکرده بودرفته بودند پشت بام به التماس.بامدادک وبارانک هم رفته بودندتوی حیاط خلوت وازآن پایین با صدای ششدانگ گریه سرداده بودند.بامدادک هم لابلای گریه هی فریاد می زدمادرمن مادرمن.مادوتاآنتن ماهواره ای یا به قول زعما دیش وسه تا "ال ان بی" داشتیم که عیال توانست دوتا "ال ان بی " را زنده کند.آن قدربه سرباز های بیچاره گیردادکه گفتند ازکپه ی "ال ان بی " ها دوتا رابردارد.عیال می خواسته "ال ان بی " های خودمان را برداردکه سربازها گفته اند فلان نوع را بردار بهتراست.جل الخالق.به هرحال سربازان ظفرنمون اسلام که رفتنداهالی ساختمان فوری جلسه گذاشتند برای چاره اندیشی.نتیجه ی نهایی این شد که آنتن مرکزی بگذاریم برای کل ساختمان وبه جای آیفن عادی هم آیفن تصویری بگذاریم.به این می گویند وحدت ملی درچنبره ی آپارتمان.شب که رفتم خانه بامدادک که مشتری پروپاقرص کارتون های ماهواره است پرسیدکه چرانیروی انتظامی ماهواره ها را جمع کرده است؟چنان نیروی انتظامی را سلیس تلفظ کرد که خنده ام گرفته بودگفتم برای آن که خانم ها را سرلخت نشان می دهد ونیروهای انتظامی می ترسند که ما غسل واجب بشویم.گفت :غسل واجب یعنی چی؟ گفتم به سن تکلیف که برسی خودت می فهمی؟بعد هم روزنامه را گرفتم جلوی صورت که یعنی مکالمه تمام.چندخط روزنامه را خوانده بودم که شنیدم توی آشپزخانه دارد از مادرش می پرسد سن تکلیف یعنی چی؟
پیامک(اس ام اس) هفته:
پیام رهبری پس از اعدام صدام حسین:صحنه را دیدم به خودم ریدم
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا