1/21/2007
ماه عشق

ماه محرم ماه عشاق رسید.خوشبختانه دراین ماه نوشیدن وخوردن حرام نیست.صبح که بیایی اداره تا ساعت نه ونیم پرنده پرنمی زندهمه می رونددرنمازخانه به دعای زیارت عاشورا.خوشا به سعادت شان.بعدهم که برمی گردندهرکدام یک نان لواش ویک تکه پنیرنذری همراه شان می آورندودبخور.

نه گمان کنیدتنها اداره ی ما حال وهوای عاشورایی پیدا کرده است سراسرمملکت این جوری شده است.مجلس شورای اسلامی میهن آریایی اسلامی رفته است سراغ طرح ساماندهی مداحان.حال می کنید؟این جوری است که فرق طاغوت ویاقوت روشن می شود.درزمان طاغوت طرح ساماندهی روسپیان داشتندودرزمان یاقوت طرح ساماندهی مداحان.کورشودهرآن که این تفاوت های اظهرمن الشمس را نمی بیند.تازه این که چیزی نیست راهنمایی رانندگی میهن آریایی اسلامی هم اعلام کرده است که دسته های سوگواری سالارشهیدان حق ندارنداز عرض بزرگ راه ها بگذرندگذرطولی را خیالی نیست فدای یک تارموی سالارشهیدان.صحبت رانندگی شدرانندگان عزیزاحتیاط بیشتری کنند دراین ماه عزیزچون اگرکسی را ناکارکنند دوبرابربایددیه بدهند.همه این نکات را می دانیم اما فراموش می کنیم ومی شودآن چه باید نشود.خلاصه اگرهوس کرده اید کسی را زیرکنیدبروید سراغ سایرماه های غیرمقدس.ازماگفتن.

پیامک های تلفن همراه هم عاشورایی شده است خدا به خیر کند.


پیامک(اس ام اس ) هفته:به مناسبت حلول محرم کاندوم مشکی رسیدفراموش نکنیدمشکی رنگ عشقه.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا