1/31/2007
متهم می کنم

"امیل زولا" خدابیامرزدرسال 1277هجری خورشیدی نامه ی معروف خودش درباره ی دریفوس را به نام "متهم می کنم" درروزنامه ای فرانسوی منتشرکردویهودی ستیزی هشت تن از سیاست مداران ونظامیان فرانسه وازجمله رییس جمهورراسرزنش کردکه سه سال پیش افسری یهودی رابه ناحق به جرم خیانت دردادگاهی محکوم کرده بودند.نامه مثل توپ صداکردوباعث شدپیش از آن که نیمروزفرابرسدبیش از 300000نسخه ازروزنامه ای که آن را منتشرکرده بودبه فروش برودیعنی ده برابرشمارگان عادی آن.غوغایی به پاشدزولا برای این که هماننددریفوس به زندان نیفتدبه انگلستان گریخت البته مقامات قضایی فرانسه هم ناچارشدندکه دریفوس رادوباره محاکمه ودرنهایت تبرئه کنند.حالا چرا یادی ازدریفوس وزولا کردم؟ همه اش به خاطر سخنان قهرمانانه ی رییس جمهورپیشین، سیدخندان را می گویم، در داووس سوییس بود.جناب ایشان ور دل جان کری که نشسته بودوگفت وگوی تمدن ها که می کرددرنهایت جسارت برگزاری همایش هولوکاست درمیهن آریایی اسلامی رامحکوم کرد.شایدگروهی بگوینداین قیاس مع الفارق است ولی من که حسابی دچارهراس شده ام مبادا سیدخندان هم مانند زولا ناچارشود به انگلستان بگریزد.شاید هم جان کری ببردش ینگه ی دنیا.خداوکیلی هرچه قدررییس جمهوری کنونی رجایی وارمندناک است رییس جمهورپیشین زولاوارمندناک است.


پیامک(اس ام اس) هفته:بانک مرکزی به مناسبت فرارسیدن شام غریبان سالارشهیدان کربلا از ملت درصحنه خواست ازروشن کردن شمع درخودپردازهای بانک ها به شدت خوودداری کنند
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا