2/03/2007
پیشنهادهای تاشورایی

ازآن جا که امام راحل گفته بودماهرچه داریم ازاین محرم وسوگواری واین حرف ها است برای آن که این داشته ها بیشترشودچند پیشنهاددارم برای بهکردآیین ها ی تاشورا(تاسوعا +عاشورانوعی ترفنداختصارسازی نمونه ی دیگرآن پیکاژو برای پیکان پژویی است هرچند که ملت درصحنه نام پیکاژورا گذاشته اند جوادمخفی) باشدکه قبول درگاه حق بیفتد.

*نه به پارسال که درودیوارشهرپرشده بود از خوشگل ها ی هالیوود مانند برادپیت وامثالهم که به شکل سالارشهیدان درشان آورده بودند نه به امسال که برادران نیروی انتظامی راه افتاده بودند وصورت هرچه برادپیت حسین نما یا حسین برادپیت نام را با افشانه (اسپری) رنگ می کردند.آن هم چه رنگ ضایعی .خودم دیدم که پایین ترازچهاررراه نظام آبادصورت یکی از این شمایل ها را به رنگ زرددرآوردند.ملت هم همین جوراشک می ریخت.نکردندمقداری اکلیل قاطی رنگ کنند که دست کم یک خورده سوسو بزند.به نظرمن شمایل سالارشهیدان به شکل برادپیت وتام کروزباشد بهتراست تابه رنگ زردبدون اکلیل.

*هرسال نوحه های جدیدی می آید امسال نیز.حالا دیگرنوحه ی رپ هم به یکی ازدستگاه های موسیقی سوگواری تبدیل شده است.روی آهنگ طاغوتی هم نوحه می گذارندچنان ضایع که حتی بامدادک هم تشخیص می دهد بدوبدومی آید سراغم که بابا این آهنگ باباکرم نیست؟دراین میان برخی ازآهنگ ها ی پارسال هم حذف می شود.یکی هم نوحه ای که می گوید"کربلا منتظرماست بیا تابرویم"که پارسال راه به راه می خواندند.لابدچون سربازان ارتش آزادی بخش ایالات متحده درکربلا چشم به راه هستند دیگرنمی شودبه کربلارفت.پس غیرت حسینی این ملت کجا است؟درست است که سربازان ارتش آزادی بخش ایالات متحده تانک کبرا دارنددرعوض ما هم زینب کبرا داریم.اگرآن ها انیشتن دارند ما هم پنج تن داریم.به خاطراین ملاحظات که نباید یکی از بهترین نوحه ها را کنارگذاشت.

*کشتن گوسفندها بااین وضع فجیع درکوی برزن صورت خوشی ندارداین جوری می شودکه بامدادک دوان دوان می آید ومادربزرگش را تهدید می کند که ازهمسایه بغلی غذای نذری نپذیردچون با گوسفندقیمه درست می کنندمرتیکه جوری حرف می زند که انگاربقیه روزها با کاغذقیمه درست می کنیم.خداوکیلی خیلی دلش سوخته بود.یادم آمد که روزقبلش آمده بود به من گفته بود که خیلی دلش برای امام حسین سوخته است.فوری پرسیدم دلت برای امام حسین بیشترمی سوزدیا گوسفندها.گفت برای هردوبه یک اندازه.ریاکاری راخوب یادگرفته است بپرسی مادررابیشتردوست داری یا پدربازهم همین پاسخ را می دهد.خلاصه گوسفندهارادرکشتارگاه بکشند بسته بندی کنند بدهند دست مردم بهتراست


پیامک روز:

:شنگول ومنگول 2007

گرگه میاددرمی زنه مامان بزی ازآیفون تصویری می بینه می گه بیابالا.گرگه می گه نه.مامان بزی می گه نترس بابابزی نیست.گرگه می گه نه می ترسم سی دی مون دربیاد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا