3/10/2007
دعا را دست کم نگیرید

سر داستان ابوی جماعت دین داران واکنش جالبی داشته اند . همین که مرا می بینند ازحال ابوی می پرسند و پشت بندش می گویند " تو که این چیزها را قبول نداری اما ما برای اش دعا می کنیم تا هرچه زودتر خوب بشود " من هم می گویم " دست و زبان تان درد نکناد ".چه بگویم؟ بگویم گور بابای هر چه دعا کرده؟ بی ادبی هم بالاخره حد و کرانی دارد. به ویژه آن همکار ضد تسنن که هرروزصبح وقتی همدیگررا می بینیم برای ابوی ازباری تعالی طلب شفای عاجل می کند.این آدم به راستی در وضعیت تناقض آمیزی گیر کرده است.پدرم را نمی گویم منظورم آن همکارمان است.تصورش را بکنید مسئول نگه داری شبکه ی رایانه ای اداره است و به ناچار باید کلی کتاب های مدیریت ونگه دارای شبکه بخواند از سوی دیگر عاشق سینه چاک مذهب به مفهوم سنتی آن است وکتاب هایی چون حلییت المتقین ودعای جوشن کبیر واز این حرف ها.روی میزش را که نگاه می کنی مغزت آتش می گیرد کتاب های شبکه و ادعیه روی هم تلنبارشده اند.یادم می آید پارسال نمایشگاه کتاب با هم رفته بودیم برای اداره کتاب بخریم.می رفت برای فروشندگان مادر مرده نام هفت هشت کتاب رایانه ای را ردیف می کرد و اگر داشتند می خرید.بعد هم نام هفت هشت کتاب مذهبی را ردیف می کرد.قیافه فروشندگان کتاب دیدنی بود. بچه های اداره اسمش را گذاشته اند نماد وحدت حوزه و دانشگاه . بگذریم .از اصل داستان دور شدیم.اگر یادتان باشد یک همکار هم داشتیم که درانتخابات مجلس نامزد شده بودواز آن ذوب شدگان در ولایت بود.یک سالی می شود که انتقالی گرفته است و به اداره ی دیگری رفته است.هرچند گاه زنگی می زند.این بارکه زنگ زد احوال پدرم را پرسید نمی دانم از کجا خبر شده بود.داستان را که گفتم خودم دست پیش را گرفتم وگفتم من که به این چیزها اعتقاد ندارم اما تو دعای خودت را بکن.خندید وگفت به روی چشم.گفتم گلاب به روی تان پنج شش روزی می شود که شکم ابوی کار نمی کند از طرف من برای هر امام زاده ای که خودت می پسندی ودرزمینه ی سکته ی مغزی ویبوست تخصص دارد یک عدد توالت فرنگی فرد اعلی نذر بکن تا اگر شکم ابوی راه افتاد خودم تقدیم کنم.زد زیر خنده وگفت نامردی اگر ندهی.
باورتان نمی شودفردای آن روز شکم ابوی چنان به کار افتاد که بیا و ببین.یک صبح تا ظهر پنج بار پوشک اش را عوض کردم.به گمانم یک فقره توالت فرنگی باید برای آن امام زاده ی مزاج باز کن بخرم وپیشکش کنم.خدایی اش شربت ها وپودرهای ملین هم افاقه نکرده بود.

پیامک (اس ام اس)روز:انا خلقنا الاحمدی نجاد سهوا و انا لخلقهم لنادمین(ما احمدی نژاد را اشتباهی آفریدیم واز خلقتش پشیمانیم) سوره توبه آیه ی اصلاحیه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا