5/22/2007
سیال سازی ذهن

سران ادارات در میهن آریایی اسلامی ازفرط بی کاری هرچندگاهی به سراغ تخم گرانسنگ شان می روند(بانوانی که رییس هستند چه کار می کنند؟نمی دانم).عیبی هم نداردچون هرکسی یک جوری خودش را سرگرم می کند.ولی بدی تخم ورزی رییسان در این است که دربیشتر مواقع زیردستان را با تخم خودشان اشتباه می گیرند.این جوری می شود که انواع طرح های عجیب و غرب از توی آستین شان در می آید.رییس اداره ی ما هم از این قاعده برکنارنیست وهر چندگاهی یکی از کارمندان را با تخم خودش عوضی می گیرد.چند روز پیش ، گلاب به روی تان ،قرعه به نام من افتاد تا نقش تخم رییس را بازی کنم.این جور مواقع برای کمینه سازی میزان کسالت و کلافگی از ترفند سیال سازی ذهن استفاده می کنم.یعنی طرف سخنان خودش را می گوید و من هم دراندیشه های خودم سیلان می کنم.خیلی که مراعاتش را بکنم با واژه هایی که از دهان اش بیرون می آید دست به سیلان می زنم.داشت می گفت که مدیریت کلان در پی کاهش بی کاری های اداری است و می خواهد میزان بی کاری کارکنان را کاهش دهد.پیش خودم گفتم من که نه تنها دچار بی کاری نیستم بلکه دارم می میرم از فرط .....ماندم که برای بی کاری چه متضادی بسازم.رییس داشت از بهینه سازی و بهره وری و این جور چیزها می گفت من هم داشتم برای یافتن متضاد بی کاری سیلان ذهنی می کردم.رفتم سراغ گرته برداری.متضاد بی پولی می شود پول داری.یعنی بگوییم کارداری.نه نمی شود آدم یاد سفارت خانه و کاردار و ازاین حرف ها می افتد.بی سوادی و باسوادی.همین است.پس می شود گفت باکاری.وسط حرف رییس پریدم و گفتم من یکی که دارم از باکاری می میرم.حرف توی دهانش ماسید.لبخندی زد و هرچه سریع تر گفتارش را درز گرفت و مرخص مان کرد.به گمانم می خواست نقش وزین پیش گفته را به یکی دیگر از کارمندان بسپارد.


پیامک (اس ام اس) هفته:رییس جمهور رجایی وارمندناک با صدور بخش نامه ی جدیدی فروش تخت دونفره بدون سند ازدواج را ممنوع کرد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا