3/29/2009
بهارآمده از سيم خاردار گذشته

نوروز مبارك
3 Comments:
سال نو را شادباش می گویم بامداد جان. نیستی؟ به گمانم که سرت شلوغ باشد. صد البته آرزوی خجسته گی و شادکامی برایت دارم هر کجا که باشی. با امید به سالی پربارتر برای تو و خانواده عزیزت. سبز و پایدار باشی.

نوروز پیروز

Anonymous Anonymous said...
دریغ از یک عکس بهاری؟ بازم به پارسال که عکس تقلبی اینجا گذاشتی. اف بر این کود اقتصادی. به قول سعدی
چنان قحطسالی شد اندر دمشق
که بامداد فراموش کرد عشق

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا