6/16/2009
ما گوسفند نيستيم

آن چه در راه پيمايي ديروزنمايان بود حضور كهن‏سالان و ميان سالاني بود كه مشخص بود تجربه‏ي سازماندهي راه‏پيمايي در سال‏هاي انقلاب را پشت سر دارند.ديروز هم حسابي سرگرم سازماندهي بودند.اما از همه جالب‏تر پيرمردي بود كه رفته بود روي بلندي و كاغذ بلندي را جلوي خودش گرفت كه روي آن به خط خوش نوشته بود"من گوسفند نيستم".جوان هايي كه از كنارش مي‏گذشتند سربه سرش مي‏گذاشتند و مي‏گفتند پدرجان كاغذرا كنار بزن ببينيم راست مي‏گي!!
چاره‏اي نداشت جز آن كه لبخند بزند.جوان‏هايي اكنون در خيابان‏هاهستند مثل سال ‏هاي انقلاب جدي و خشك نيستند.دست مي‏زند،شوخي مي‏كنند و جوك مي‏گويند.هواي تهران اين روزها نفس كشيدن دارد
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا